Answer for ቃል-ኪዳን ወይ ምስጢረ ተኽሊል ምስጢር እዩ ምባል እንታይ’ዩ ትርጉሙ?

ብርእሱ ቃል ኪዳን ኢዩ፣ ቅዱስ እዩ ዘብሎ ከኣ ብእግዚኣብሔር ጀሚሩ ናብኡ ስለዝምለስ መጀርታኡን መፈጸምታኡን ቅዱስ ስለዝኾነ፣ እዚ ከኣ ብናይ እግዚኣብሔ ድላይን ሕግን ስለዝተሰርዐ እዩ፣ ሕጊ ቃል ኪዳን እምበር “ሰብኣይ ነብኡን እንኡን ሓዲጉ ናብ ሰበይቱ ይጽንበር ክልቲኦም ከኣ ሓደ ስጋ ይኾኑ (ኦር.ዘፍ.2።24)፣ በዚ መሰረት እምበኣር ብዙሓት ኣንስቲ ምእታው ወይ ብወሰን ሰበይቲ ምሓዝ ብሕጊ ኣምላኽ ክልኩል እዩ፣ ቅ.ጳውሎስ “ናብ ርኽሰት ዝሙት ምእንቲ ከይወድቕ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ሰበይቲ ይሃልዋ” ይብል (1ቆረ.7።2)፣ ስለዚ ሰብኣይ ብሓንቲ ሰበይቲ። ሰበይቲ ከኣ ብሓደ ሰብኣይ። ተወሲኖም ክነብሩ ትእዛዝ እግዚኣብሔር እዩ፣ ይቅጽል…