ምስጋና እንታይ ማለት እዩ?

FAQ ሕቶታትኩምCategory: Faith / እምነትምስጋና እንታይ ማለት እዩ?
Servant Staff asked 8 years ago

1. ምስጋናእንታይማለትእዩ?
2. ንእግዚ/ርስለምንታይከነመስግኖይግባኣና?
3. መኣስከነመስግንይግበኣና?
4. ከመይጌርና (ብምንታይ) ከነመስግኖይግበኣና?
5. ንመንወትሩክነመስግንከምዝግባእ?
6. ቅኑዕርድኢትሒዝናከነመስግንኣዚዩኣገዳሲእዩ?